Locuirea precară ne scoate in stradă!

Marșul pentru locuire - Cluj - 17 decembrie 2018

- Orice evacuare care transformă oamenii în persoane fără locuințe adecvate este ilegitimă.
- În Cluj, doar 1.3% din fondul de locuințe sunt locuințe fond de stat. Anual se depun în jur de 400 de cereri de locuințe sociale, iar primăria distribuie doar câteva, cele eliberate prin evacuare.
- Prețul chiriilor din Cluj a luat-o razna. În lipsa intervenției municipalității, piața chiriilor a dus la împovărarea tot mai serioasă a chiriașilor.
- Lipsa locurilor în cămine împinge studenții către chirii private. Tot mai mulți trebuie să muncească în timpul studiilor pentru a-și permite să locuiască în Cluj.
- Clujul a devenit cel mai scump oraș din țară, pentru că locuirea a devenit marfă din care băncile, fondurile de investiții și afaceriștii imobiliari scot un profit ușor și rapid.
- Multe cartiere ale Clujului sunt dominate azi de șantierele pentru profit ale dezvoltatorilor imobiliari. Locuințele vechi dispar și împreună cu ele și vechii locatari.
- În timp ce o mână de speculanți profită, nouă ne este tot mai dificil să ducem o viață decentă aici.

În 17 decembrie 2018, comemorăm 8 ani de la evacuarea de pe strada Coastei a 350 de persoane de etnie romă. Solidaritatea cu evacuații de peste tot ne scoate în stradă în fiecare an. Anul acesta, revolta față de diversele forme ale nedreptății locative ne unește. Pentru că:

· Locuirea a devenit marfă scumpă din care băncile, fondurile de investiții și dezvoltatorii imobiliari scot un profit ușor și rapid, totul în detrimentul cetățenilor, care în fiecare an sunt forțați să plătească prețuri tot mai ridicate pentru condiții tot mai precare. Nu e o mândrie faptul că orașul Cluj a devenit cel mai scump municipiu din țară, ci un simptom al unei probleme care afectează tot mai mulți clujeni. În timp ce o mână de speculanți profită, nouă ne este tot mai dificil să ducem o viață decentă aici.
· Multe cartiere vechi ale Clujului sunt dominate azi de șantierele pentru profit ale dezvoltatorilor imobiliari. Locuințele vechi dispar și împreună cu ele și vechii locatari. Micii proprietari își vând proprietățile către marii investitori; chiriașii de la privat care nu pot ține pasul cu chiriile mari încep să își caute chirii în periferii; chiriașii ale căror contracte expiră în locuințele din vechiul fond de stat sunt supuși și ei unor presiuni de a părăsi zona; ocupanții unor terenuri sau spații locative goale din motiv de lipsă de alternativă sunt evacuați de autoritățile publice.

Vrem case pentru oameni, nu pentru profit!

· În Cluj, doar 1.3% din fondul de locuințe sunt locuințe fond de stat. Anual se depun în jur de 400 de cereri de locuințe sociale, iar primăria distribuie doar câteva, cele eliberate prin evacuare. Avem nevoie de locuințe publice, pentru că ele asigură dreptul la locuire pentru toți și contribuie la reducerea presiunii de pe piața imobiliară.

Locuințele publice sunt soluție la criza locuirii.

· Orice evacuare care transformă oamenii în persoane fără locuințe adecvate este ilegitimă. Ești evacuat/ă de bancă? Sau de proprietarul privat? Sau de primărie? Cei care ocupă un spațiu fără acte, fac asta pentru că nu au alternative, primăria Cluj-Napoca îi face neeligibili pe viață la locuință socială.

Vrem un Cluj fără rasism și fără evacuări.

· Prețul chiriilor din Cluj a luat-o razna. Proprietarii și agențiile imobiliare au speculat creșterea populației orașului din ultimii ani pentru a-și maximiza profitul pe termen scurt. În lipsa intervenției municipalității, piața chiriilor a dus la împovărarea tot mai serioasă a chiriașilor.

Solicităm drepturi pentru chiriași!

· În Cluj studiază în jur de 80000 de studenți, din care doar 14000 au acces la un loc în cămin. Lipsa locurilor în cămine împinge studenții către chirii private. Tot mai mulți trebuie să muncească în timpul studiilor pentru a-și permite să locuiască în Cluj.

Vrem un oraș universitar cu cămine!

Ridică-te și tu împotriva nedreptăților care ți se întâmplă. Luptă pentru dreptul de a locui în condiții adecvate și de a nu fi exploatat(ă) atât la locul de muncă, cât și de cei care fac ca prețurile locuințelor să devină exorbitante. Solidarizează-te cu toți/toate cei/cele care suferă efectele crizei locuirii. Doar împreună putem transforma orașul.

Orașul e al tuturor! E un drept, nu un privilegiu!

Haide luni, 17 decembrie, la clopot pe Eroilor. De la ora 18.00 lansăm nr. 6 al "Cărămida. Ziarul dreptății locative". Comemorăm evacuarea din 2010. Ne facem auzite mesajele.

Evenimentul este susținut de Căși sociale ACUM!, Ⓐcasă, Asociația Chiriașilor Cluj, Asociația Romilor de pe Coastei, Blocul pentru Locuire, a szem

 

Eniko Vincze despre criza locuirii, efectele sale în Cluj și activismul politic pentru locuințe publice, mulțumiri moderatorului emisiunii Ovidiu Damian și producătorului Vasile Hotea-Fernezan pentru interesul arătat față de temă și evenimentele recente din oraș (Locuirea precară ne scoate în stradă; Criza locuirii la Cluj. Dezbatere și soluții.)

Housing precarity takes us out to the street

On December 17, 2018, we commemorate 8 years since the eviction of 350 Roma people from the Coastei street of Cluj-Napoca. Solidarity with the evictees from everywhere takes us to the streets every year. This year, the revolt against various forms of housing injustice unites us. Because:

· Housing has become an expensive commodity, from which banks, investment funds and real estate developers make easy and quick profits, all to the detriment of citizens, who are forced to pay ever higher prices for ever more precarious conditions year by year. It is not a pride that Cluj became the most expensive city in the country, but it is a symptom of a problem that affects a growing number of city dwellers. While a handful of speculators take advantage, it is increasingly difficult for us to live a decent life here.
· Many old neighborhoods of Cluj are dominated today by real estate developers' construction yards, which are the sites of profit-making. Old houses disappear and together with them the old tenants also vanish. The small owners sell their properties to big investors; the private tenants who cannot pay for the increasing rents are pushed to the outskirts of the city or outside of it; the tenants whose contracts expire in the old state owned housing are also pressured to leave the area; the inhabitants of empty lands or buildings, who occupy informally these spaces due to the lack of housing alternatives, are evicted by public authorities.

We want houses for people, not for profit!

· In Cluj, less than 2% of the housing fund is state owned or public housing (including social housing). Annually, around 400 applications for social housing are submitted to the municipality, and the city hall distributes only a few apartments that it empties by evicting the former tenants. We need public housing, because this ensures the right to housing for all and it extracts a housing stock from the control of real estate and related financial market.

Public housing is a solution to the housing crisis.

· Any eviction that turns people into homeless or into persons without adequate housing is illegitimate. Are you evicted by the bank? Or the private owner? Or the town hall? Those who occupy a vacant space do this because they have no alternatives, while the Cluj-Napoca City Hall makes them ineligible for life for a social dwelling.

We want a city free of racism and evictions.

· The price of rents in Cluj has gone mad. In the recent years, owners and real estate agencies speculated the city's population growth to maximize their short-term profit. In the absence of the municipality's intervention, the rental market continues to put an increased burden on tenants.

We demand rights for the tenants!

· Out of the around 80000 students who study in Cluj, only 14,000 have access to a dormitory. Lack of places in the student dormitories pushes students to the private rental market. More and more students have to work during their studies in order to be able to pay for the costs of studying in this city.

We want a university town with dorms.

Stand up against the injustices that affect you. Fight for your right to live in proper conditions and against your exploitation both at your workplace, and by paying the exorbitant profits to your landlord or bank. Express your solidarity with all those who suffer from the myriad effects of housing crisis. Together we can transform the city.

The city belongs to all, housing is a right and not a privilege!

Join us on Monday, December 17, at the Heroes bell. From 18.00 we launch issue no 6 of "The Brick. Magazine for Housing Justice ". We commemorate the eviction of 2010. We make our messages heard.

The event is supported by Căși sociale ACUM / Social housing NOW , Ⓐcasă, Asociația Chiriașilor Cluj, Asociatia Comunitara a Romilor din Coastei, Blocul pentru Locuire, a szem

Comments are closed.